giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage

Doel van de stichting

Stichting Nativitas ondersteunt de opbouw en het onderhoud van de zorgcentra voor kinderen van mama België op Flores en probeert geld in te zamelen voor voedsel, medicijnen, scholing en kleding voor de kinderen.

Werkwijze.

Het project streeft er naar een meer gestructureerde oplossing te bieden aan kinderen met een probleem (vondeling, zieke kinderen, gehandicapte kinderen, kinderen uit eenoudergezinnen en andere). Het klassieke kindertehuis in Flores is een niet-gewenste oplossing. In 1975 werd gestart met het eerste kindertehuis waar de baby/het probleemkind wordt opgenomen, samen met een volwassen familielid/pleegmoeder (oudere zus, nicht of tante). Gedurende hun verblijf in het kindertehuis worden beiden op hun nieuwe levenssituatie voorbereid. Na een zekere tijd, afhankelijk van de gezondheid van het kind en de kunde van de (pleeg)moeder en de situatie in het gezin thuis, gaan beiden terug naar hun eigen milieu. Een betere naam voor de kindeertehuizen is dan ook zorgcentra voor kinderen.

Rol van de pleegmoeders.

De (pleeg)moeders die met hun kinderen soms weken maar ook soms jaren in een van de tehuizen geweest zijn hebben vele vaardigheden geleerd. Zij weten nu hoe kinderen verzorgd moeten worden, wat hygiëne is, hoe goed voedsel bereid moet worden. Zij hebben zich bovendien praktische vaardigheden eigen gemaakt, zoals het mesten van kleinvee, telen van groente, gezinseconomie etc. De moeder, die de spil van de huishouding is, zal bij terugkeer in haar dorp het geleerde in de praktijk brengen en zo mogelijk overbrengen op haar leefomgeving. Het verblijf in een van de tehuizen komt op deze manier niet alleen het kind en zijn (pleeg)moeder ten goede, maar de gehele gemeenschap. Bovendien wordt het kind tot zijn 18de levensjaar begeleid.

Opvang van kinderen met een beperking.

Voor de gehandicapte kinderen werd in Nangehure een apart kindertehuis opgericht. Daar wordt overlegd in hoeverre er door medisch ingrijpen iets kan verbeterd worden aan de handicap van het kind. Om de ziekenhuiskosten te drukken worden de kinderen in het kindertehuis verzorgd en volgt er fysiotherapie. Tijdens hun verblijf krijgen de kinderen via de bezigheidstherapie inzicht en kennis hoe en wat ze later kunnen doen om voor zichzelf wat te verdienen.

Tsunami in 1992.

In 1992 werden de kindertehuizen door een tsunami zwaar beschadigd. Door de fondsenwerving van de stichting Nativitas en de activiteiten van de familie van mevrouw Colson in België konden de tehuizen in de afgelopen jaren herbouwd worden. Thans is de voornaamste zorg van de Stichting te zorgen voor continuïteit en het scheppen van mogelijkheden om de zorgcentra zo veel mogelijk zelf in de kosten van het onderhoud te laten voorzien.

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie